Tree Portrait by Meg Lagodzki

Tree Portrait by Meg Lagodzki

Regular price $650.00 Sale

Tree Portrait, oil painting on panel by Meg Lagodzki. (9x12"). Framed