Quarry Study, #38 by Meg Lagodzki

Quarry Study, #38 by Meg Lagodzki

Regular price $225.00 Sale

Quarry Study, #38, oil painting on panel by Meg Lagodzki (8x6")