Quarry Study, Oct '21, oil painting by Meg Lagodzki

Quarry Study, Oct '21 by Meg Lagodzki

Regular price $550.00 Sale

Quarry Study, Oct '21, oil painting on panel by Meg Lagodzki (10x10"). Framed.