Quarry Sketch, May '22 (diptych) by Meg Lagodzki

Quarry Sketch, May '22 (diptych) by Meg Lagodzki

Regular price $850.00 Sale

Quarry Sketch, May '22 (diptych), oil painting on panels by Meg Lagodzki (16x10"). Framed.